Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie

19‑09‑2017 13:27:24

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Będzinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

wicedyrektor do spraw ekonomiczno - administracyjnych

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika w Będzinie

Wymiar etatu.1, liczba stanowisk 1.

 

1.        WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)   obywatelstwo polskie,

2)   wykształcenie wyższe magisterskie,

3)   co najmniej pięcioletni staż pracy,

4)  kurs lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania,

5)  osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,

7)  osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

 

2.        WYMAGANIA DODATKOWE

1)     znajomość przepisów  z zakresu prawa zamówień publicznych,

2)     umiejętność planowania i organizacji,  kierowania zespołem podległych   

        pracowników,

3)     zdolności negocjacyjne, logistyczne i analityczne,

4)     znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS OFFICE),

5)    dyspozycyjność,

6)     kreatywność,

7)    samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

II ZAKRES WYKONYWANYCH ZA DAŃ NA STANOWISKU

1)  organizowanie obsługi ekonomiczno - administracyjnej, zapewniające sprawne funkcjonowanie w zakresie prawidłowej organizacji pracy szkoły w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)  opracowanie planów pracy w części dotyczącej obszaru ekonomiczno - administracyjnego na kolejny rok budżetowy wraz z identyfikacją i analizą ryzyka zadań ujętych w planie,

3)   przygotowanie sprawozdań z realizacji planu pracy w części dotyczącej obsługi ekonomiczno - administracyjnego,

4)   planowanie pracy szkoły w zakresie:

- zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

- dyżurów,

- przygotowania i przebiegu matur,

5)   zabezpieczenie wyposażenia w sprzęt dydaktyczny i biurowy,

6)   opracowanie projektów przepisów prawa wewnątrzszkolnego,

7)   prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora,

8)   nadzorowanie pracowników administracji i obsługi,

9)   opracowanie harmonogramu urlopów dla pracowników administracji i obsługi,

10)  opracowanie zakresu obowiązków służbowych podległych pracowników,

11)  wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i kar dla pracowników administracji i obsługi,

12)  kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w stosunku do pracowników administracji i obsługi,

13)  nadzorowanie i kontrolowanie stanu zabezpieczenia majątku oraz stanu bhp i ppoż,

14)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,

 

III WYMAGA NE DOKUMENTY

1. Curriculum vitae 

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, stan zdrowia 

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm .).

 

IV Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze wicedyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie  należy składać osobiście w sekretariacie  szkoły , ul. Kopernika 2, 42-500 Będzin , w terminie do dnia 28 września 2017 r. do godz. 14.00 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (decyduje data wpływu).

 

INNE INFORMACJE

 

Aplikacje, które wpłyną do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie poinformowane
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Daria Bąkiewicz
email: darkab@wp.pl
, w dniu:  19‑09‑2017 13:26:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Bąkiewicz
email: darkab@wp.pl
, w dniu:  19‑09‑2017 13:26:47
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2017 13:27:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie