Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji technicznej na remont dachu


Będzin, dnia 03.10.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie. 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wykonanie projektu dokumentacji technicznej remontu dachu w budynku I Liceum im. M. Kopernika w Będzinie

Informacje dotyczące dachu: dach w konstrukcji krokwiowej z pokryciem papy wierzchniego krycia na pełnym deskowaniu, powierzchnia dachu ok. 500m2

Zakres dokumentacji do sporządzenia:

- inwentaryzacja budowlana części poddasza nieużytkowego

- projekt budowlany remontu dachu

- ocena techniczna istniejących elementów konstrukcji i pokrycia dachu

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowlanych

 

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 032 761 59 20

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od daty podpisania umowy o prace projektowe

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości

warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim

pod rygorem nieważności.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

4. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go

do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem

i złożeniem oferty.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert

stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa

związane z przedmiotowym zamówieniem.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać cenę całkowitą dostawy przedmiotu zamówienia w PLN  (wraz z należnym podatkiem VAT)

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje

najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający

zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na adres  e-mail: pierwszeliceum.bedzin@gmail.com 

 

Termin składania ofert upływa  12 października 2018 r. do godz. 13.00

Informacja wytworzona przez:
Daria Bąkiewicz
email: darkab@wp.pl
, w dniu:  03‑10‑2018 09:42:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Bąkiewicz
email: darkab@wp.pl
, w dniu:  03‑10‑2018 09:42:34
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2018 10:03:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie