Ogłoszenie o wolnych miejscach pracy


ZARZĄDZENIE

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu

z dn. 1.07.2014 r

sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze (pracownicy administracji)

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu


Na podstawie art. 7 w związku z art. 11 Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

z a r z ą d z a m :

§ 1.

1.Wprowadza się "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu", które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wprowadza się wzory druków obowiązujące w procedurze naborowej, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Treść zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Szkoły .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc zarządzenie z dnia 1.08.2007

Z A Ł Ą C Z N I K NR 1

do Zarządzenia Dyrektora z dn.1.07.2014

PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZURozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Naboru kandydatów dokonuje się zgodnie z art. 11-15 Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Przez stanowiska urzędnicze należy rozumieć stanowiska zgodne z wykazem zawartym w rozporz. RM z 2005 r ( Dz. których Nr 146, poz.1222) - według zapotrzebowania specjalista do spraw płac.


2. Celem Procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska - stanowisko specjalisty do spraw płac.

3. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 następuje na podstawie umowy o pracę.

4. Stosowanie niniejszych Procedur nie obejmuje:

1) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością urzędnika,

2) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

5. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły.

6. Za organizację i przebieg postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz Szkoły, działający z upoważnienia Dyrektora Liceum.

7. Nabór na stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi (sekretarz szkoły, sprzątaczki, konserwatorzy,) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.


Rozdział 2

. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3

1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje dyrektor szkoły.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) dyrektor szkoły - Przewodniczący Komisji,

2) sekretarz szkoły będący jednocześnie Sekretarzem Komisji,

3) księgowa - członek komisji.

3. Komisja pracuje w składzie 3-osobowym, w tym Przewodniczący
4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział 3

Postępowanie konkursowe

§ 4

Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) ogłoszenie o konkursie,

2) przyjęcie ofert,

3) przeprowadzenie konkursu,

4) wyłonienie kandydatów,

5) ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego..

§ 5.

1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) Nazwę i adres jednostki ogłaszającej konkurs,

2) Określenie stanowiska, na które ogłoszono konkurs,

3) Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem , ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5) Wskazanie wymaganych dokumentów,

6) Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Liceum na stronie Starostwa Powiatowego oraz na tablicy informacyjnej Liceum istronie internetowej szkoły.

§ 6

Oferty w zamkniętych kopertach, złożone osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu przyjmuje Sekretarz Szkoły.

§ 7

1. Konkurs na stanowisko urzędnicze przeprowadza się dwuetapowo:

2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie i w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych .

a) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.

b) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów o dopuszczeniu ich do II etapu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osobom, które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła powiadomienie.

c) Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dokonaniu wstępnej selekcji umieszcza się na stronie internetowej Liceum, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu.

d) Lista kandydatów o której mowa w ust. 2 c zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.W drugim etapie konkursu komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków. Każdy członek komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej może przydzielić kandydatowi od 1 do 10 punktów.

§ 8.

1. Wyniki konkursu komisja przedstawia Dyrektorowi.

2. Na wyniki konkursu składają się oceny punktowe z rozmów kwalifikacyjnych.

3. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4. Protokół zawiera w szczególności :

1) określenie stanowiska, na które było prowadzone postępowanie konkursowe, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

3) Uzasadnienie dokonanego wyboru.

§ 9.

Decyzja o powierzeniu stanowiska jednemu z wyłonionych przez komisję kandydatów należy do Dyrektora.

§ 10.

  1. Jeśli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie, komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata. W takim przypadku ponawia się postępowanie konkursowe.
  2. Jeśli w powtórzonym konkursie żaden z kandydatów nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu, Dyrektor podejmuje decyzję o sposobie naboru na wakujące stanowisko.

§11.

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku postępowania konkursowego upowszechnia się w BIP, na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 12.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze postępowania konkursowego ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
Z A Ł Ą C Z N I K NR 2

do Zarządzenia Dyrektora z dnia 1.07.2014

Druk nr 1:

OGŁOSZENIE

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

( nazwa stanowiska)

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu

Wymiar etatu....., liczba stanowisk.......

I WYMAGANIA

1.niezbędne

a) ...............................

b) .................................

c) ..................................

2.dodatkowe

1) ...................................

2) ..........................................

3) .........................................

I.ZAKRES WYKONYWANYCH ZA DAŃ NA STANOWISKU

1.............

2)...........

3)..........

III.WYMAGA NE DOKUMENTY

1. Curriculum vitae

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności

3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, stan zdrowia

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm .).

IV Termin i miejsce składania ofert:

Druk nr 2:

Siewierz, dn. ............

Zbiorcze zestawienie składanych ofert

W wyniku ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ...............................................................

a) wpłynęły ............. aplikacje nw. Kandydatów/kandydatek:

b) ...............kandydatów/kandydatek nie spełniło wymogów formalnych

L.p

Data zlożenia oferty

Imię i nazwisko

Spełnia wymogi tak/nie

Uwagi

Podpisy członków komisji

Druk nr 3:

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCYM IM. JANA PAWŁA II

W SIEWIERZU, DN..............

Nazwa stanowiska pracy...........................................................................

1. W wyniku ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało

...................kandydatów spełniających wymogi formalne.

2. Komisja w składzie:

1). Przewodniczący.........................................................

2). ...............................................................................

3). ................................................................................

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji, zgodnie z zasadami naboru, wybrano następujących kandydatów,

uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

L.p

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy

4.Zastosowano następujące metody naboru

.................................................................................................

.................................................................................................

5.Zastosowano następujące techniki naboru:

...............................................................................................

Załączniki do protokołu:

a) kopia ogłoszenia o naborze

b) kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów.

c) Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

Podpisy członków Komisji

Decyzja dyrektora o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia...................................

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

42- 470 SIEWIERZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15

Nazwa stanowiska pracy.........................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA

*w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

................................................................................................................

................................................................................................................


/data, podpis osoby upoważnionej/

Druk nr 5:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

42- 470 SIEWIERZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15

Nazwa stanowiska pracy ...............................................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została

zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów/.

Uzasadnienie:............................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/


Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Horbatowska , w dniu:  02‑07‑2014 17:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Dydak , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2014 20:12:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive