Ogłoszenie o wolnych miejscach pracy


ZARZĄDZENIE

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu

z dn. 04.12.2014 r.w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze (pracownicy administracji ) w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu


Na podstawie art. 7 w związku z art.11 Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

z a r z ą d z a m :

§ 1.

1.Wprowadza się "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu", które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wprowadza się wzory druków obowiązujące w procedurze naborowej, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Treść zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Szkoły .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc zarządzenie z dnia 1.07.2014 r.Z A Ł Ą C Z N I K NR 1

do Zarządzenia Dyrektora z dn.04.12.2014r.


PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE I URZĘDNICZE

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZURozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Naboru kandydatów dokonuje się zgodnie z art. 11-15 Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Przez stanowiska urzędnicze należy rozumieć stanowiska zgodne z wykazem zawartym w rozporz. RM z 2005 r ( Dz. których Nr 146, poz.1222) - według zapotrzebowania specjalista do spraw płac.


2. Celem Procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Siewierzu w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska - stanowisko specjalisty do spraw płac.

3. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 następuje na podstawie umowy o pracę.

4. Stosowanie niniejszych Procedur nie obejmuje:

1) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością urzędnika,

2) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

5. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły.

6. Za organizację i przebieg postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz Szkoły, działający z upoważnienia Dyrektora Liceum.

7. Nabór na stanowiska pomocnicze i stanowiska obsługi (sekretarz szkoły, sprzątaczki, konserwatorzy,) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.Rozdział 2

. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3

1. Komisję Rekrutacyjną (ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje dyrektor szkoły.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) dyrektor szkoły - Przewodniczący Komisji,

2) sekretarz szkoły będący jednocześnie Sekretarzem Komisji,

3) płacowa - członek komisji.

3. Komisja pracuje w składzie 3-osobowym, w tym Przewodniczący
4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział 3

Postępowanie konkursowe

§ 4

Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) ogłoszenie o konkursie,

2) przyjęcie ofert,

3) przeprowadzenie konkursu,

4) wyłonienie kandydatów,

5) ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego..

§ 5.

1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) Nazwę i adres jednostki ogłaszającej konkurs,

2) Określenie stanowiska, na które ogłoszono konkurs,

3) Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem , ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5) Wskazanie wymaganych dokumentów,

6) Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Liceum na stronie Starostwa Powiatowego oraz na tablicy informacyjnej Liceum istronie internetowej szkoły.

§ 6

Oferty w zamkniętych kopertach, złożone osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu przyjmuje Sekretarz Szkoły.

§ 7

1. Konkurs na stanowisko urzędnicze przeprowadza się dwuetapowo:

2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie i w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych .

a) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.

b) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów o dopuszczeniu ich do II etapu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osobom, które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła powiadomienie.

c) Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dokonaniu wstępnej selekcji umieszcza się na stronie internetowej Liceum, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu.

d) Lista kandydatów o której mowa w ust. 2 c zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.W drugim etapie konkursu komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków. Każdy członek komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej może przydzielić kandydatowi od 1 do 10 punktów.

§ 8.

1. Wyniki konkursu komisja przedstawia Dyrektorowi.

2. Na wyniki konkursu składają się oceny punktowe z rozmów kwalifikacyjnych.

3. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4. Protokół zawiera w szczególności :

1) określenie stanowiska, na które było prowadzone postępowanie konkursowe, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

3) Uzasadnienie dokonanego wyboru.

§ 9.

Decyzja o powierzeniu stanowiska jednemu z wyłonionych przez komisję kandydatów należy do Dyrektora.

§ 10.

 1. Jeśli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie, komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata. W takim przypadku ponawia się postępowanie konkursowe.
 2. Jeśli w powtórzonym konkursie żaden z kandydatów nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu, Dyrektor podejmuje decyzję o sposobie naboru na wakujące stanowisko.

§11.

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku postępowania konkursowego upowszechnia się w BIP, na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 12.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze postępowania konkursowego ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
Z A Ł Ą C Z N I K NR 2

do Zarządzenia Dyrektora z dnia 04.12.2014 r.


Druk nr 1

OGŁOSZENIE

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu

ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

( nazwa stanowiska)

w LO im. Jana Pawła II w Siewierzu

Wymiar etatu


Nazwa i adres jednostki

Określenie stanowiska

I. WYMAGANIA

1.niezbędne

a) ...............................

b) .................................

c) ..................................

2.dodatkowe

1) ...................................

2) ..........................................

3) .........................................

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZA DAŃ NA STANOWISKU

1.............

2)...........

3)..........

III.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. Kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

( w przypadku pozostawania w zatrudnieniu ),

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust., 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.),

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego,

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

9. Oświadczenie kandydata o znajomości przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

10. Oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, płacowych - VULCAN OPTIVUM, pakietu MS Office, SIGMA, Płatnik ZUS.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

............................

Druk nr 2

Siewierz, dn. ............

Zbiorcze zestawienie składanych ofert

W wyniku ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ...............................................................

a) wpłynęły ............. aplikacje nw. Kandydatów/kandydatek:

b) ...............kandydatów/kandydatek nie spełniło wymogów formalnych

L.p

Data zlożenia oferty

Imię i nazwisko

Spełnia wymogi tak/nie

Uwagi

Podpisy członków komisji

Druk nr 3

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU, DN..............

Nazwa stanowiska pracy...........................................................................

W wyniku ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało ..................

.kandydatów spełniających wymogi formalne.

2.Komisja w składzie:

1. Przewodniczący.........................................................

2. ...........................................................................

3. ............................................................................

3.Po dokonaniu selekcji aplikacji, zgodnie z zasadami naboru, wybrano następujących kandydatów,

uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

L.p

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy

4.Zastosowano następujące metody naboru

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5.Zastosowano następujące techniki naboru:

............................................................................................................................................................

Załączniki do protokołu:

a) kopia ogłoszenia o naborze

b) kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów.

c) Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

Podpisy członków Komisji

Decyzja dyrektora o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia...................................

Druk nr 4

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

42- 470 SIEWIERZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15

Nazwa stanowiska pracy.........................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a

wybrany/a Pan/i

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA

*w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

Druk nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

42- 470 SIEWIERZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15

Nazwa stanowiska pracy ...............................................................

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została

zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów/.

Uzasadnienie:.............................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

OGŁOSZENIE

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w LO im. Jana Pawła II w Siewierzu

W WYMIARZE - 1/2 ETATU

___________________________________________________________________

Nazwa i adres jednostki: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

ul. Tadeusza Kościuszki 15 42-470 Siewierz

Określenie stanowiska: główny księgowy (od 01.01.2015r.)

___________________________________________________________________

I. WYMAGANIA:

1. NIEZBĘDNE

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiadanie, co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. DODATKOWE:

1) Co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce oświatowej,

2) Znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

3) Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, płacowych - VULCAN OPTIVUM , pakietu MS Office, SIGMA, Płatnik ZUS.

4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

5) Dokładność,

6) Zdolności analityczne,

7) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

8) Odpowiedzialność,

9) Samodzielność,

10) Umiejętność zarządzania pracą zespołu oraz organizowania własnej pracy,

11) Komunikatywność, kultura osobista.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisko głównego księgowego należy:

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz bieżąca ich aktualizacja,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych LO im. Jana Pawła II w Siewierzu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych,
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • Opracowywanie projektów planów finansowych LO im. Jana Pawła II w Siewierzu i ich zmian na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków,
 • Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora LO im. Jana Pawła II w Siewierzu o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków,
 • Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych LO im. Jana Pawła II w Siewierzu
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kasy i przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych LO im. Jana Pawła II w Siewierzu i ochrony wartości pieniężnych,
 • Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez LO im. Jana Pawła II w Siewierzu pod względem finansowym,
 • Opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia LO im. Jana Pawła II w Siewierzu z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, LO im. Jana Pawła II w Siewierzu,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, rozliczeniowych, majątkowych i innych z zakresu działania LO im. Jana Pawła II w Siewierzu
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, Zestawienia zmian w funduszu,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o obowiązkach głównych księgowych zleconych przez dyrektora LO im. Jana Pawła II w Siewierzu.

III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy ( w przypadku pozostawania w zatrudnieniu ),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust., 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.),
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego,

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • Oświadczenie kandydata o znajomości przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, płacowych - VULCAN OPTIVUM, pakietu MS Office, SIGMA, Płatnik ZUS.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata, datą i stwierdzeniem: "Potwierdzam zgodność z oryginałem" i złożone osobiście (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego" w terminie do 19 grudnia 2014 r. w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz, w godz.pracy, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 67-41-612, 721 144 111

Elżbieta Horbatowska

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w SiewierzuInformacja wytworzona przez:
Elżbieta Horbatowska , w dniu:  05‑12‑2014 20:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Dydak , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2014 20:23:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive