Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2023 r.

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: (plik analizy w załączniku)

http://ppp.bedzin.pl/deklaracja-dostepnosci/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 23.04.2024

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. Z 2019R. POZ. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ppp.bedzin.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

42-520, ul. 11 Listopada 5

Tel. 32 267 44-01

e-mai: kontakt@ppppbedzin.pl

 

Dostępność cyfrowa

Data publikacji strony internetowej: 28/11/2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20/09/2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1.  Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

2.  Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie: nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang, nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

3.  Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.

4.  Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.

 

5.  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

6. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

7.  Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową/koordynatorem jest p. Żaneta Nowak e-mail: kontakt@pppbedzin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2674401, 507-096-131.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu opisanie niedostępnego filmu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Adres:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11Listopada 5.

 

 1. Lokalizacja placówki w pobliżu ciągów komunikacyjnych, gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest przestronny parking.
 2. Parking samochodowy znajduje się za budynkiem placówki z wjazdem bezpośrednio z drogi głównej.
 3. Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony wewnętrznej drogi dojazdowej do parkingu.
 4. Do budynku prowadzą drzwi wejściowe poprzedzone kilkoma stopniami, a kolejne schody prowadzą do bezpośredniego wejścia do poradni. Schody nie posiadają podjazdu dla osób niepełnoprawnych ruchowo.
 5. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość skorzystania z wejścia ewakuacyjnego przez szkołę, w budynku której znajduje się poradnia (III LO im. C.K. Norwida). Szkoła posiada podjazd dla wózków oraz schodołaz gąsienicowy (urządzenie mobilne, które służy dla ułatwienia poruszania się po schodach osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).
 6. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników poradni przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +32 267 44 01
 7. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniamy również możliwość diagnoz w siedzibie w Czeladzi, ul. Szpitalna 85, lub ustalenie wizyty domowej.

Adres:

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, siedziba w Czeladzi, ul. Szpitalna 85

 

 1. Lokalizacja placówki w pobliżu przystanku autobusowego, gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Osoby korzystające z transportu samochodowego mogą parkować w pobliżu siedziby- parking i plac przy ul. Szpitalnej 85.
 2. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku– na kopercie zarezerwowanej dla busa szkolnego. (Należy telefonicznie uzgodnić godziny nie kolidujące z rozkładem jazdy busa ).
 3. Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony drogi głównej, na parterze.
 4. Poradnia mieści się na drugim piętrze budynku szkoły. Budynek poradni jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych od piętra 0 (poziom chodnika), do piętra 2 (szczytowego poziomu na którym działa poradnia).
 5. Korytarze w budynku placówki mają szerokość umożliwiającą poruszanie się na wózkach. W poradni jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Z budynków poradni jest 1 wyjście ewakuacyjne – przez szkołę, w budynku której mieści się placówka (konieczność korzystania z klatki schodowej).
 7. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +32 265 22 88 (dla osób obawiających się wjazdu windą).
 8. Dla osób, którym stan zdrowia uniemożliwia wizytę w poradni badanie przeprowadza się na terenie domu, po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym.
 9. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

 

Adres:

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, siedziba w Siewierzu,

 ul. Kościuszki 15

 

 1. Lokalizacja placówki w pobliżu przystanku autobusowego komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest parking, który znajduje się przed głównym wejściem do budynku, z wjazdem bezpośrednio z drogi dojazdowej.
 2. Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony parkingu.
 3. Do budynku prowadzą drzwi wejściowe poprzedzone kilkoma stopniami, które nie są przystosowane dla osób niepełnoprawnych ruchowo.
 4. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +32 674 15 87 (dla matek z dziećmi w wózkach).
 5. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniamy możliwość diagnoz w siedzibie w Czeladzi, ul. Szpitalna 85, lub ustalenie wizyty domowej.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej 4 dni przed planowanym terminem wizyty z wyłączeniem sytuacji nagłych. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
 2. Do budynków i wszystkich siedzib można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. We wszystkich siedzibach poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

 

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad poprawą dostępności strony:  www.ppp.bedzin.pl

 

Deklaracja dostępności 

Link do dokumentu w formacie pdf

Dokument znajduje się w zakładce "Informacje dodatkowe"

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE NA ROK 2024 r.

 

 

Plik pdf PLAN DZIAŁANIA
29‑05‑2024 21:36:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Łoś
email: kontakt@pppbedzin.pl
, w dniu:  20‑10‑2021 11:54:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Cebula
email: barbara.cebula@onet.eu
, w dniu:  20‑10‑2021 11:54:03
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 21:40:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie