Deklaracja dostępności


Wstęp
Starostwo Powiatowe w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Data publikacji strony internetowej: 2009-04-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Słota, koordynatordostepnosci@powiat.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 368 07 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), dane teleadresowe znajdują się w zakładce kontakt.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostepność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Jana Sączewskiego, wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi ochrony chęci załatwienia danej sprawy (przed wejściem).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście do budynku po schodach, brak windy oraz podjazdu. Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie, na poręczy schodowej znajdują się tabliczki kierunkowe w alfabecie Braille’a.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W urzędzie w Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna umożliwiająca komunikowanie się, brak systemu informacji głosowej oraz platform.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
- telefonicznie pod numerem: 32 368-0-700.
- pocztą elektroniczną na adres: powiat@powiat.bedzin.pl
- osobiście w Urzędzie
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
Szczegółowa informacja w ww. zakresie znajduje się na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/041


Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ignacego Krasickiego – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku znajduje się winda prowadząca na każdą kondygnację budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem głównym do budynku znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich. W urzędzie na Biurze Obsługi Klienta jest zainstalowana pętla indukcyjna umożliwiająca komunikowanie się, brak systemu informacji głosowej oraz platform.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
- telefonicznie pod numerem: 32 368-0-700
- pocztą elektroniczną na adres: powiat@powiat.bedzin.pl
- osobiście w Urzędzie
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
Szczegółowa informacja w ww. zakresie znajduje się na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/041


Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Sielecka 11 (Będziński Inkubator Przedsiębiorczości)
W budynku przy ul. Sieleckiej 11 nie są załatwiane sprawy urzędowe. Sprawy związane z działalnością Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzone są w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17.
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku biurowego prowadzi wejście od ulicy Sieleckiej z poziomu gruntu natomiast do hal przemysłowych z rampy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku znajduje się klatka schodowa prowadząca na każdą kondygnację budynku. Budynek nie posiada windy i platform dla niepełnosprawnych. Korytarze posiadają odpowiednie odległości umożliwiające przejazd wózków inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak systemu informacji głosowej oraz platform, pochylni.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Inkubatora znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Inkubatora. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
- telefonicznie pod numerem: 32 368-07-00
- pocztą elektroniczną na adres: powiat@powiat.bedzin.pl
- osobiście w Urzędzie
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
Szczegółowa informacja w ww. zakresie znajduje się na stronie: www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/041


Dostępność architektoniczna Jednostek Organizacyjnych Powiatu Będzińskiego, które nie posiadają własnych stron internetowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Ośrodek ŚDS znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego. Wejście do budynku jest możliwe z dwóch stron budynku. W każdym przypadku drzwi są dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Do ośrodka można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są przez pracownika ośrodka.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dodatkowo zainstalowana jest winda (z informacją głosową, na którym piętrze znajduje się kabina), co umożliwia korzystanie z piętra na którym znajdują się sale terapeutyczne oraz łazienka z WC przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Do ośrodka dobudowane są 3 pochylnie umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest oznaczone znakiem pionowym, ale też cały duży parking pozostaje do dyspozycji osób niepełnosprawnych ew. interesantów. Uczestnicy zajęć dowożeni są na miejsce samochodami ośrodka przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (również poruszających się na wózkach inwalidzkich).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Możliwe jest wejście do ośrodka z psem asystującym i poruszanie się w obszarze wyznaczonym dla uczestników.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W ośrodku jest możliwość skorzystania z urządzenia mobilnego - tabletu, w którym zainstalowany jest program do alternatywnych metod porozumiewania się „MÓWIK”. Program ten umożliwia komunikowanie się z osobą z niepełnosprawnością słuchową, problemami mowy i innymi utrudnieniami w komunikacji werbalnej.


Centrum Usług Wspólnych w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi jedno wejście jak i jeden wjazd. Znajdują się one od strony ul. Mikołaja Kopernika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy jednostki tj.7:30-15:30

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Do wejścia jak i do pomieszczeń biurowych prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy. Brak podjazdów i platform dla osób niepełnosprawnych ( wózków inwalidzkich). Klatki schodowe są wyposażone w poręcze, szerokość klatek schodowych wynosi 1,30.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada podjazdów, platform i pochylni. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zainstalowanej sygnalizacji, informacji głosowej. Po wejściu schodami do drzwi wejściowych na wysokości 161cm znajduje się dzwonek sygnalizacyjny. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Parking zlokalizowany przy budynku, wjazd od strony ul. Mikołaja Kopernika, jest przeznaczony dla pracowników urzędu oraz interesantów. Znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking otwarty jest w godzinach pracy jednostki.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem, który towarzyszy osobie niepełnosprawnej. Wymagane jest aby pies asystujący był wyposażony w uprząż.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia.


Dom Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. Mickiewicza 2 (budynek I)
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek wraz z otoczeniem parkowym objęty jest ścisłą ochroną prawną i działaniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Wejście do placówki jest opisane nazwą, przy wejściu na teren Domu Pomocy Społecznej w Będzinie znajduje się portiernia, Regulamin korzystania z parku

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przy dwóch wejściach do budynku na schodach znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich, w budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (winda).

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Dom nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na ograniczenia konserwatora nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach, brak informacji na ten temat.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Jednostka nie jest przygotowana do skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online ale gdyby zaistniała taka potrzeba we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie można umówić osobę niepełnosprawną potrzebującą takiej pomocy z tłumaczem języka migowego na konkretny termin.


Dom Pomocy Społecznej w Będzinie, budynek przy ul. Chopina 1 (budynek II)
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do placówki jest opisane nazwą, przy wejściu na teren Domu Pomocy Społecznej w Będzinie znajduje się portiernia.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przy wejściu do budynku na schodach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, w budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (winda).

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Dom nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Jest oznaczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach, brak informacji.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Jednostka nie jest przygotowana do skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online ale gdyby zaistniała taka potrzeba we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie można umówić osobę niepełnosprawną potrzebującą takiej pomocy z tłumaczem języka migowego na konkretny termin.


Dom Pomocy Społecznej w Będzinie, budynek przy ul. Chopina 1 (budynek III)
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do placówki jest opisane nazwą, przy wejściu na teren Domu Pomocy Społecznej w Będzinie znajduje się portiernia.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia, w budynku znajduje się winda.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Dom nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Jest oznaczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosprawnych i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Jednostka nie jest przygotowana do skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online ale gdyby zaistniała taka potrzeba we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie można umówić osobę niepełnosprawną potrzebującą takiej pomocy z tłumaczem języka migowego na konkretny termin.


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek w którym mieści się Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście i otoczony ulicami: 11 Listopada oraz Ignacego Krasickiego. Najłatwiej dotrzeć do wejścia frontowego dostać się poprzez skwer – który usytuowany jest od strony ul. 11 Listopada po lewej stronie od budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Znajduje się tam chodnik prowadzący do budynku i usytuowany ukośnie do frontu budynku. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Ignacego Krasickiego 17 (od frontu budynku oraz z bocznej [lewej] strony budynku).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu frontowym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi w wejściu frontowym są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia frontowego. Można w niej uzyskać informacje jak poruszać się po budynku. Dalsze przejście do siedziby organu znajdującego się na pierwszym piętrze możliwe jest schodami lub za pomocą windy dostosowanej do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na pierwszym piętrze, znajdujące się za przeszklonymi drzwiami po prawej stronie w części wydzielonej dla niniejszego organu.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, brak platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, można korzystać z pomocy pracowników Starostwa Powiatowego wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego.


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, ul. 11 Listopada 8 (filia), Czeladź
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Filia Ośrodka znajduje się na 1 piętrze budynku przy ul. 11 Listopada. Do filii Ośrodka prowadzą schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak windy w celu dostania się na 1 piętro budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak pochylni dla wózków inwalidzkich, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie organu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, ul. Słowackiego 2 (filia), Siewierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Filia Ośrodka znajduje się na parterze budynku – pojedyncze schody, podjazd dla wózków. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz z problemami motorycznymi, a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wejść głównym wejściem bezpośrednio z chodnika przez szerokie drzwi, a także korzystać z podjazdu dla wózków inwalidzkich umożliwiających wejście do budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarz oraz drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, w którym znajduje się filia Ośrodka wyznaczone jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie organu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, ul. Browarna 55 (filia), Sławków
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Filia Ośrodka znajduje się na parterze w budynku szkoły podstawowej w Sławkowie. Do Filii Ośrodka prowadzą pojedyncze schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem w którym znajduje się filia Ośrodka zostało wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie organu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, ul. Jana III Sobieskiego 211b (punkt konsultacyjny), Wojkowice
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do punktu konsultacyjnego prowadzą pojedyncze schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak możliwości korzystania z Punktu przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Korytarz oraz drzwi nie posiadają odpowiedniej szerokości.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, w którym znajduje się filia Ośrodka zostały wyznaczone 2 miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie organu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu jak i online.

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Jednostka posiada dwa wejścia do budynku: jedno wejście główne, drugie wejście boczne -ewakuacyjne. Oba wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych gdyż prowadzą do nich schody. Nie posiadają podjazdów. Przy wyznaczonym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych został zainstalowany dzwonek, który powiadamia sekretariat jednostki. Po powiadomieniu sekretariatu pracownik merytorycznie odpowiedzialny za daną sprawę schodzi do osoby niepełnosprawnej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wejście na piętro oraz korytarze nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jednostka nie posiada windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak w jednostce pochylni, platform i pętli indukcyjnych dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w trakcie instalowania powiadomienia głosowego. Przy wyznaczonym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych będzie zainstalowany przycisk który będzie umożliwiał kontakt z sekretariatem jednostki. Po powiadomieniu sekretariatu pracownik merytorycznie odpowiedzialny za daną sprawę będzie schodził do osoby niepełnosprawnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Jednostka PZD posiada 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku jednostki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o ważnych szczepieniach psa oraz dokumentu potwierdzającego status psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W jednostce PZD językiem migowym posługuje się 1 osoba. Istnieje możliwość kontaktu z jednostką poprzez wniosek o świadczenie usług języka migowego. Procedura kontaktu zamieszczona jest na stronie Starostwa Powiatowego w Będzinie: www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/041.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2024 14:05:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie