Zakres rzeczowy referatu


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Referatem kieruje Kierownik Referatu

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej należy :

1) Realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.

2) Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem materiałów z pzgik.

3) Przyjmowanie i obsługa zleceń na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych.

4) Weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dotyczących geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz operatów technicznych dotyczących rozgraniczania i podziałów nieruchomości, sporządzania dokumentacji do celów prawnych i innych przewidzianych prawem.

5) Obsługa i udostępnianie danych objętych państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym na wniosek jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

6) Pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

7) Wydawanie licencji na udostępniane dane wraz z sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty.

8) Weryfikacja przesłanych przez służby finansowe Starostwa wyciągów bankowych dotyczących wpłat za udostępniane informacje.

9) Prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej w dziedzinie geodezji i kartografii na szczeblu Powiatu.

10) Współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej.

11) Prowadzenie spraw związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

12) Ocena zgodności realizacji projektowanej sieci.

13) Opracowywanie i prowadzenie map taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

14) Wprowadzanie prawidłowych danych do sytemu PZGiK.

15) Założenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym, dla terenów miast oraz zwartych zabudowań i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

16) Tworzenie i prowadzenie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmującym zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków (w części kartograficznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów ewidencyjnych;

17) Tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla map ewidencyjnych w skalach:   1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

18) Tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

19) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych i budowli triangulacyjnych oraz przyjmowanie zawiadomień o ich zniszczeniu.

20) Projektowanie, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Biurem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni.

21) Obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP).

22) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie tworzenia, prowadzenia i aktualizacji  baz danych  wchodzących w skład ZSIP.

23) Rozbudowa ZSIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami.

24) Stosowanie oraz ustalenie standardów technicznych i informacyjnych w zakresie informacji o przestrzeni.

25) Kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi
z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni.

26) Nadzór nad infrastrukturą techniczną w celu zapewnienia stałego dostępu do danych i wymiany informacji o przestrzeni.

27) Integracja baz danych przestrzennych.

28) Wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Starosty i komórek organizacyjnych Urzędu.

29) Nadzór informatyczny nad poprawnością prowadzonych obligatoryjnych baz danych z obszaru Powiatu, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

30) Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

31) Udostępnianie danych w postaci cyfrowej z powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

32) Współpraca z Gminami Powiatu Będzińskiego oraz ich jednostkami w zakresie udostępniania danych z Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej.

33) Współpraca z gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie usytuowania projektowanych sieci i wymiany danych.

34) Nadzór pod względem informatycznym nad zakładaniem i aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie numerycznej.

35) Zakładanie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji z bazy danych osnów szczegółowych.

36) Weryfikacja baz danych prowadzonych w Wydziale Geodezji.

37) Prowadzenie spraw z zakresu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego drogą internetową.

38) Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją w bazach danych nazewnictwa ulic i placów.

39) Prowadzenie i koordynowanie projektów związanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mirska , w dniu:  02‑07‑2009 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2017 09:37:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie