Ogłoszenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych.

16‑02‑2023 12:32:20

KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO

REFERENTA DO SPRAW KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SAMODZIELNY REFERENT DO SPRAW KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

Miejsce wykonywania pracy:  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie,

41-260 Sławków, ul. Niwa 45

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

I. Określenie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych;
 5. wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej, administracyjnej, prawnej i co najmniej 2 letni staż pracy lub średnie ekonomiczne i co najmniej 4 letni staż pracy;
 6. niezbędna wiedza w zakresie prawa pracy;
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS, Office, poczta elektroniczna );
 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax);
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy monitorze).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
 • Karta Nauczyciela;
 • Kodeks Pracy;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa budżetowa;
 • Ustawa o finansach publicznych;
 1. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 2. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 3. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 4. preferowane doświadczenie pracy na stanowisku samodzielnego referenta do spraw kadrowo administracyjnych w placówkach oświatowych.

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych:

Do zadań samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych należy:

 1. prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 2. prowadzenie sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych;
 3. rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy;
 4. przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy;
 5. dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp;
 6. przygotowywanie dokumentów finansowych z recepcji dla księgowości;
 7. prowadzenie strony BIP dla schroniska;
 8. prowadzenie działań promocyjnych;
 9. opracowanie materiałów promocyjnych w tym w formie elektronicznej;
 10. udział w działaniach promocyjnych;
 11. pozyskiwanie turystów;
 12. obsługa poczty elektronicznej;
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami;
 14. prowadzenie rejestrów, ewidencji zaświadczeń i upoważnień;
 15. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;
 16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa.
 2. Wyjścia w teren.
 3. Budynek, w którym mieści się siedziba ośrodka  nie jest wyposażony w windę.
 4. Praca przeciętnie 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 03.03.2023 r.

W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy.
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 289)  (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).
 6. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm.) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021
poz. 672), w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 27 luty 2023 r. do godziny 12:00.
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu ośrodka (liczy się termin wpływu dokumentów do ośrodka), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem, z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadrowo-administracyjnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie”.
 3. Miejsce składania dokumentów: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie, ul. Niwa 45, 41-260 Sławków.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
 • I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
 • II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie, oraz tablicy ogłoszeń w Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie, ul. Niwa 45 w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bożena Krzywda , w dniu:  08‑03‑2011 11:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Krzywda , w dniu:  08‑03‑2011 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2023 11:03:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie