Zadania


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.) wydaje orzeczenia wykorzystywane do celów pozarentowych a w szczególności:

 

 • odpowiedniego zatrudnienia
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji; korzystanie  z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 • uzyskania zasiłku stałego
 • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 • uzyskania karty parkingowej
 • prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju)
 • korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

 

RODZAJE ORZECZEŃ


ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- OSOBY DO 16 ROKU ŻYCIA

- orzeczenie o niepełnosprawności - określa niepełnosprawność osób, które nie ukończyły 16 roku życia

 • w celu uzyskania orzeczenia należy złożyć w siedzibie zespołu bądź za pośrednictwem operatora poczyowego wypełniony wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenie lekarskie (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku), wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz kserokopie innych posiadanych dokumentów (uwierzytelnione ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM), w tym medycznych, mogących mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

 

ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - określa stopień niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

 • w celu uzyskania orzeczenia należy złożyć w siedzibie zespołu bądź za pośrednictwem poczty wypełniony wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złoęnia wniosku) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz aktualne wyniki badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, a także inne posiadane dokumenty, w tym medyczne (uwierzytelnione ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM), mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności

 

ORZECZENIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - WYDAWANE OSOBOM DOROSŁYM - /OD WW. ORZECZENIA NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE/

- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - dotyczy osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • w celu uzyskania orzeczenia należy złożyć w siedzibie zespołu bądź za pośrednictwem operatora pocztowego wypełniony wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz dołączyć kopię orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (ZUS) /oryginał orzeczenia do wglądu/ oraz posiadaną dokumentację medyczną (uwierzytelnione  ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) mogącą mieć wpływ na określanie wskazań oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień.

 

LEGITYMACJE

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie wydaje legitymacje dokumentującą niepełnosprawność na podstawie:

 -  orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 -  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 -  orzeczeń o niepełnosprawności - dla osób które nie ukończyły 16 roku życia

Wymagane dokumenty:
- dla osób powyżej 16 roku życia - wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, /lub kopia orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień/, 1 aktualne zdjęcie oraz dowód osobisty do wglądu,
- dla osób poniżej 16 roku życia - wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, dokument z danymi dziecka do wglądu 

WAŻNE INFORMACJE dotyczące LEGITYMACJI 

LEGITYMACJE - informacje dotyczące wydawania po 1 września 2017 roku

 

ODWOŁANIA

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.


Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim

ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

Tel. 32 207 78 15

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

 • UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

 • LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


SYMBOLE PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1) 01-U - upośledzenie umysłowe;

2) 02-P - choroby psychiczne;

3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

4) 04-O - choroby narządu wzroku;

5) 05-R - upośledzenie narządu ruchu;

6) 06-E - epilepsja;

7) 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;

8) 08-T - choroby układu pokarmowego;

9) 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;

10) 10-N - choroby neurologiczne;

11) 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne,

12) 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Informacja wytworzona przez:
Aldona Chodyka - Janowska , w dniu:  08‑05‑2009 09:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑05‑2009 09:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2017 15:01:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie