Informacje ogólne


ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

1.

a) Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
b) Zarząd liczy 5 osób, w tym Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali Członkowie Zarządu.
c) Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
d) Rada Powiatu wybiera pozostałych Członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
e) Zarząd Powiatu wybierany jest na okres kadencji i działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
f) Nieudzielenie Zarządowi absolutorium przez Radę Powiatu w drodze uchwały jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu został odwołany z innej przyczyny.
g) Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
h) Rada Powiatu może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków w czasie trwania kadencji na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

2. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła lub senatora.

3.

a) Z Członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
b) Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu w wykonaniu uchwały Rady.
c) Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu dokonuje Starosta.

4.

a) Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
b) Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał Rady,
- wykonywanie uchwał Rady,
- gospodarowanie mieniem Powiatu,
- wykonywanie budżetu Powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

c) W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
d) Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑05‑2009 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2009 11:10:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive