Informacje dodatkowe


INFORMACJE DODATKOWE

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, może się ubiegać o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w tego typu placówce reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2018r., poz. 734 z późn. zm.).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej dom lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
Decyzja w sprawie skierowania osoby do DPS jest podejmowana po przedłożeniu następujących dokumentów:

1. PISEMNEGO WNIOSKU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ o skierowanie do domu lub jej przedstawiciela ustawowego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.

2. WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, zawierającego pisemne stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę.

3. OPINII OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się.

4. ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO wydanego przez lekarza psychiatrę.

5. DECYZJI O DOCHODACH WNIOSKODAWCY (renta, emerytura, świadczenie z pomocy społecznej) oraz pisemnej zgody osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego na ponoszenie odpłatności za pobyt w takim domu.

Ośrodek pomocy społecznej na podstawie zgromadzonej dokumentacji kieruje osobę do właściwego ze względu na jej stan zdrowia domu pomocy społecznej prowadzonego przez powiat i ustala zgodnie z obowiązującymi zasadami odpłatność za pobyt w danym domu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. Sam zainteresowany - w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu netto;

2. Osoby zobowiązane do alimentacji - małżonek, zstępni, krewni (dzieci, wnuki) lub wstępni krewni (rodzice, dziadkowie);

3. Gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.


W razie niemożności umieszczenia kierowanej osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku miejsc na terenie danego powiatu jest on zobowiązany powiadomić osobę i gminę o wpisaniu osoby na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w tym domu pomocy.

Jeśli osoba wymaga skierowania do danego domu, ale ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o skierowaniu do domu pomocy orzeka sąd opiekuńczy.

Dom Pomocy Społecznej w Będzinie istnieje od 1985 roku, zlokalizowany jest w trzech obiektach. Pierwszy obiekt to zabytkowy, wolno stojący pałacyk na terenie pięciohektarowego zabytkowego parku położonego przy ul. Mickiewicza 2. Pozostałe dwa obiekty zlokalizowane są na terenie dwuhektarowego parku przy ul. Chopina 1.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, posiada charakter domu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym. Zamieszkuje w nim 100 mieszkańców obojga płci.
Do Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie wydanej w oparciu o skierowanie z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Misją Domu Pomocy Społecznej w Będzinie jest przezwyciężanie trudności i ograniczeń, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność w postaci choroby psychicznej oraz osiąganie pozytywnych wyników w funkcjonowaniu naszych podopiecznych. Dążymy do jak najlepszego rozwoju mieszkańców poprzez usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych, kompensowanie braków, a w konsekwencji doprowadzeniedo jak najpełniejszego usprawniania fizycznego i psychicznego.

Dom spełnia następujące funkcje stałe:

a) Świadczenie usług opiekuńczych

b) Świadczenie usług pielęgnacyjnych

c) Świadczenie stosownej opieki medycznej

d) Wspomaganie i wspieranie

e) Aktywizacja

W ramach bezpośredniej pracy z mieszkańcami w Domu funkcjonuje Dział Opieki Bezpośredniej, który dzieli się na trzy Zespoły Terapeutyczno - Opiekuńcze

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie w 2024 r. wynosi 7076,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 18/2024 Starosty Będzińskiego z dnia 14 lutego 2024 r.

 

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Wasik , w dniu:  17‑11‑2022 10:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  17‑11‑2022 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2024 08:55:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive