Otwarte konkusy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego

28‑11‑2019 10:49:51

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. z 2017 r. poz 2030 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacjom pozarządowym prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

2. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

3. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑10‑2019 10:07:48

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U.  z 2019 r.  poz. 294 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.2) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.3)

Celem  konkursu  jest  powierzenie  prowadzenia  w Powiecie  Będzińskim  trzech  punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1) punkt  zlokalizowany  na  terenie  gmin:  Siewierz  i Mierzęcice  przeznaczony  na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa   obywatelskiego,   a w   przypadku   nie powierzenia   prowadzenia   tego   punktu   na  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie,  punkt  ten  przeznaczony  zostaje  na  prowadzenie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej, edukacji prawnej i mediacji. Lokal  znajduje  się  w budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  w Siewierzu  przy  ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.

2) punkt   zlokalizowany   na   terenie   gmin:  Sławków   i Psary   przeznaczony   na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa   obywatelskiego,   a w   przypadku   nie powierzenia   prowadzenia   tego   punktu   na  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej edukacji prawnej i mediacji. Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zlokalizowany na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki. Lokal  znajduje się  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych  w Wojkowicach  przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu.

 

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. W 2020 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 5500 zł zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. Kwota dotacji na zadanie ma zostać wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy, według ustalonej kwoty bazowej na 2020 rok i ustalonego wskaźnika procentowego wymienionego w art. 20 ust. 1.

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizacja pozarządowa przedłoży kserokopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Śląskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem). Organizacja przedłoży informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji /zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 6, w godzinach urzędowania lub przesyłką listowną. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 roku.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2019 10:28:52

Ogłoszenie

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na

realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach

organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego

udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie

Powiatu Będzińskiego

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2019 r.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez

kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej),przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy     ul. Jana Sączewskiego 6.

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2019 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji

pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.

30‑11‑2018 08:49:01

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r., poz. 2030 ze zm.) i art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacjom pozarządowym prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

2. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

3. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki

Fundacji Prawo Bliżej Ciebie, ul. Brzęczkowicka 10 lok. 9, 41-412 Mysłowice

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2018 12:56:39

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

 

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

 

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

 

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

 

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Będzinie , ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin

Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

 

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2018 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2018 11:31:01

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2019 na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r., poz. 2030 ze zm.) i art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 r. , poz. 1300).

 

Celem konkursu jest powierzenie prowadzenia w Powiecie Będzińskim trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

1) punkt zlokalizowany na terenie gmin: Siewierz i Mierzęcice przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku nie powierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu przy ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.

2)  punkt zlokalizowany na terenie gmin: Psary i Sławków przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku nie powierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.

3)  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki.

Lokal znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 6, w godzinach urzędowania lub przesyłką listowną. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Klaudia Matusz
email: kchmurzynska@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  20‑10‑2016 11:11:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  20‑10‑2016 11:11:52
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2019 10:54:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie