NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA, NIEODPŁATNE MEDIACJE, EDUKACJA PRAWNA


Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie

12‑01‑2024 09:52:15

Powiat Będziński zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawne i poradnictwa obywatelskiego
w 9 punktach zlokalizowanych na terenie całego powiatu. Pomoc udzielana jest stacjonarnie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania
  i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać poradę?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 32 778-78-84  w  poniedziałek  w godzinach 7.30 - 17.00,
  od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 7.30 - 14.00
 • wejdź na stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl/ wybierz z listy województwo (Śląskie), powiat (Będziński) i punkt. Punkt można również wybrać ręcznie na mapie
 • po przejściu dalej wybierz formę porady oraz  w przypadku wizyty stacjonarnej wskaż czy chcesz skorzystać z pomocy tłumacza migowego. W przypadku osoby z trudnościami w poruszaniu się bądź komunikowaniu ,możliwe jest skorzystanie z porady zdalnej lub poza punktem pomocy
 • wybierz odpowiedni termin i godzinę wizyty, naciśnij „Umów wizytę” i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu, adres e-mail
 • potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz obywatelskiej  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

Nieodpłatne mediacje są organizowane po uprzednim zgłoszeniu - umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu. Punkt zlokalizowany w Wojkowicach przy ul. Źrałków 1/w Dobieszowicach przy. ul. Kościuszki 25C posiada specjalizację z zakresu mediacji.

Przypominamy, że z porad mogą też korzystać przedsiębiorcy. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób aby skorzystać z pomocy składasz:

 • pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Rejestracja porady i jej udzielanie odbywa się wtedy na podobnych warunkach jak osób fizycznych.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

09‑01‑2024 12:27:19

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskieg i edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego w 2024 roku

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Poradnictwa Obywatelskiego

Siedziba punktu

Czas pracy punktu

Punkt nr 1

Porad udzielają Adwokaci i Radcy Prawni

Starostwo  Powiatowe  w  Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6

42-500 Będzin

poniedziałek – czwartek                                                                                                                    1130 - 1530

piątek

1000-1400

Punkt nr 2

Porad udzielają Radcy Prawni

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17A

42-500 Będzin

 

poniedziałek – piątek                         

900 - 1300

Punkt nr 3

Porad udzielają Adwokaci

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Szpitalna 85

41-250 Czeladź

poniedziałek – piątek

1100 - 1500

Punkt nr 4 mobilny

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II                                                                                                                w Siewierzu

ul. Kościuszki 15

42-470 Siewierz

 

wtorek 1000 - 1400

czwartek 1330 – 1730

piątek 800 - 1200

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach

ul. Wolności 62A

42-460 Mierzęcice

 

poniedziałek 1300- 1700   

środa 1300 - 1700

 

Punkt nr 5 mobilny

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4

41-260 Sławków

poniedziałek 1300- 1700

środa 1300- 1700

piątek1300- 1700

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

ul. Szkolna 100

42-512 Psary

 

wtorek 1300 - 1700

czwartek 1300 – 1700

 

Punkt nr 6 mobilny

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez

Fundację Poradnictwa Pro Bono

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

ul. Źrałków 1

42-580 Wojkowice

 

poniedziałek 1330- 1730

środa 1330- 1730

piątek1330- 1730

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

 

wtorek 800 - 1200

czwartek 800 - 1200

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców wojennych

08‑03‑2022 12:04:48

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczność z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady
z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

07‑02‑2022 15:05:42

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoba taka jest zobligowana wykazać okoliczności uzasadniające potrzebe skorzystania z jdnej z powyzszych form porady oraz wskazać dostepne jej środki porozumienia się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w  miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w  miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą korzystać z porad  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym  umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu - 32 778-78-84 lub poprzez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ .

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz.489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311).

Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Dobrowolska , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2024 11:36:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie