Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


Harmonogram pracy punktów NPP/NPO w 2023 roku

24‑01‑2023 14:40:16

Harmonogram pracy
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie
powiatu będzińskiego w 2023 r.

numer telefonu do rejestracji: (32) 778 78 84   lub rejestracja na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Poradnictwa Obywatelskiego

Siedziba punktu

Czas pracy punktu

Punkt nr 1

Porad udzielają Adwokaci
i Radcy Prawni

Starostwo Powiatowe w Będzinie

ul. Jana Sączewskiego 6

42-500 Będzin

poniedziałek- czwartek

1130 – 1530

piątek 1000 - 1400

Punkt nr 2

Porad udzielają
Radcy Prawni

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17 A

42-500 Będzin

poniedziałek - piątek
900 -- 1300

Punkt nr 3

Porad udzielają Adwokaci

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Szpitalna 85

41-250 Czeladź

poniedziałek - piątek

1100  -1500

Punkt nr 4

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

 

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Siewierzu

ul. Kościuszki 15

42-470 Siewierz

wtorek 1000 - 1400

czwartek 1330 – 1730

piątek 800 - 1200

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mierzęcicach

ul. Wolności 62A

42-460 Mierzęcice

 

poniedziałek 1300-1700   

środa 1300 - 1700

 

Punkt nr 5

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez

 

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Miejska Biblioteka Publiczna
w Sławkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4

41-260 Sławków

poniedziałek 1300-1700

środa 1300- 1700

piątek 1300- 1700

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach

ul. Szkolna 100

42-512 Psary

 

wtorek 1300 - 1700

czwartek 1300 – 1700

 

Punkt nr 6

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez

 

Fundacja Poradnictwa

Pro Bono

Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych w Wojkowicach

ul. Źrałków 1

42-580 Wojkowice

poniedziałek 1330-1730         

środa 1330- 1730

piątek 1330- 1730

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

wtorek 800 - 1200

czwartek 800 - 1200

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców wojennych

08‑03‑2022 12:04:48

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczność z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady
z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

MEDIACJE - INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ORAZ KORZYŚCIACH Z TEGO WYNIKAJĄCYCH

07‑02‑2022 15:18:27

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:

- umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),

- proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),

- rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

07‑02‑2022 15:05:42

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w  miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w  miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej:

1.  nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

3. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 •  przeprowadzenie mediacji;
 •  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Termin wizyty w punkcie można ustalić pod numerem telefonu: 32 778-78-84 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz.489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311).

Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑09‑2021 09:51:02

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Będzińskiego


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022 na terenie Powiatu Będzińskiego.

      I. Rodzaj zadania.

1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub  świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelski oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej "punktami" znajdują się w następujących miejscowościach na terenie Powiatu Będzińskiego: 

1)  punkt  zlokalizowany na terenie gmin: Siewierz i Mierzęcice przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku niepowierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu przy ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.

2) punkt zlokalizowany na terenie gmin: Sławków i Psary przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku niepowierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji zlokalizowany na terenie gminy Wojkowice oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na terenie gminy Bobrowniki.

Lokal znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wojkowicach dyżury w środy będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 945), zwanej dalej ustawą.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub art. 4 ust. 1 pkt 22a, które spełniają odpowiednio warunki opisane w pkt 2-3. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie w zależności od zakresu składanej ofert.

2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy i spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 4 ustawy.

3.O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego,   w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy oraz  spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 3 ustawy.

4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

6. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

III. Środki przeznaczone na realizację zadania.

 3. 1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 192 060 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym 11 880 zł ( słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).                

IV. Zasady przyznania dotacji.

 4. 1.  Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1057),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

        - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r.        (Dz.U. poz. 1487).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych w 12 miesięcznych transzach.

3. Kwota dotacji przyznana organizacji pozarządowej nie może być większa niż przekazane środki dotacji od Wojewody Śląskiego.

V.  Termin i warunki realizacji zadania.

 5. 1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2022 roku.  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie  w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Będzińskiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem Będzińskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 , 1a i 3 – 6b ustawy.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

6. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

8. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

9. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu będzińskiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.

10. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, z którymi zawarł porozumienia     o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy,        o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy. Przy ocenie oferty nie będą dodatkowo punktowane porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami wskazanymi do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

11. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

12.  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

VI. Termin oraz sposób składania ofert.

 6. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 29 października 2021r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na w/w adres.

2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 7. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018. poz 2057).

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 R. W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMIN:...”:

 1) SIEWIERZ I MIERZĘCICE

 2) SŁAWKÓW I PSARY

         3)  WOJKOWICE I BOBROWNIKI.

3. Do oferty należy załączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania  w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji (w tym klauzula" za zgodność z oryginałem " na kopii dokumentów),

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,

4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11  ust.3 pkt 2 lub art.11 ust.3a Ustawy,

5) pisemne zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej i mediacji oraz jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1.1 ppkt d oraz § 3 ust. 1 pkt 1.2 ppkt d,

7) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających  możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej                 i mediacji.

 8)  dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

 9)  organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na   świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty poza dokumentami, o których  mowa powyżej, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt. 2 Ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 Ustawy z oceną pozytywną:

10) w przypadku składania oferty wspólnej umowę zawartą pomiędzy podmiotami określającą zakres ich  świadczeń składających się na realizację zadania publicznego oraz sposób reprezentacji podmiotów wobec Starostwa Powiatowego w Będzinie.

4. Oferta wraz ze wszystkimi ww. dokumentami (kserokopie dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z wymaganym czytelnym podpisem osoby uprawnionej zgodnie
ze statutem i odpisem z KRS lub innego rejestru, ewidencji bądź innym uprawniającym dokumentem) musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych
w organizacji.

5. Każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną organizację. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę z odrębnym kompletem załączników.

6. Oferta złożona bez wymaganych załączników oraz nieprawidłowo wypełniona jest niekompletna
i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

9. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg
i protestów.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 8.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.

 9.  Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, przeprowadzonej na podstawie kart ocen.

1. Oceny formalnej ofert dokona Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Starostwa Powiatowego w Będzinie  po upływie terminu składania ofert.

2. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.

3.  Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

a)  kryteria oceny formalnej:

- czy ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

- czy ofertę złożono w zamkniętej kopercie opisanej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 R. W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMIN:...”,

- czy ofertę złożył podmiot uprawniony,

- czy ofertę sporządzono na właściwym formularzu,

- czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu - wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,

- czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

- czy do oferty złożono aktualny odpis KRS lub innego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS,

- czy oferta spełnia warunki dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

- czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane oświadczenia oraz poprawnie wypełnione załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia,

b)  kryteria oceny merytorycznej:

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego - ocena do 5 pkt.,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta - ocena do 5 pkt.,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania - ocena do 5 pkt.,

- ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pomoc społeczna członków - ocena do 5 pkt.

 10. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 11. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: http:// www.bip.powiat.bedzin.pl/ oraz na  stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6.

VIII . Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński.

  12. 1.  Zarząd Powiatu Będzińskiego realizował zadanie publiczne w latach 2020 i 2021 polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielaniu niepłatnego poradnictwa obywatelskiego. Suma środków pochodzących z dotacji celowej, przeznaczonych na realizację zadań wynosiła w roku 2020 i 2021 po 396 000 zł, co daje w skali dwóch lat 792 000 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację na rzecz organizacji pozarządowej w roku 2020 i 2021 w wysokości 384 120 zł.

IX.  POZOSTAŁE INFORMACJE.

 13. 1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest:

1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;

2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;

3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;

    3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o powierzenie realizacji zadania.

   4. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

5. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑09‑2021 13:22:38

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Członkowstwo wygasa z dniem 30 listopada 2021 r.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: npp@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana   Sączewskiego 6.

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 15 października 2021 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

8.  Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pliki do pobrania
12‑07‑2021 08:36:11
Harmonogram pracy punktów nieodplatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat

27‑01‑2021 11:48:36

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w obecnej sytuacji epidemiologicznej

Mając na uwadze obecną sytuacje epidemiologiczną Starostwo Powiatowe w Będzinie zapewnia dostęp do nieodpłatnych porad prawnych, porad obywatelskich i mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Porady udzielane są przez telefon, pocztą elektroniczną i komunikatory internetowe. Osoby chcące skorzystać z porady adwokata, radcy prawnego, doradcy obywatelskiego lub mediatora  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 778 78 84 w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godz.7.30-15.30  oraz w piątki od 7.30-14.00 lub maila na adres npp@powiat.bedzin.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

30‑11‑2020 13:37:44

Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Będzińskiego

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 294) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacji pozarządowej prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizają nieodpłatnej mediacji:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

ul. Słowackiego 1,  42-600 Tarnowskie Góry

 

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

ul. Słowackiego 1,  42-600 Tarnowskie Góry

 

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji na terenie gminy Wojkowice oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Bobrowniki

          Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

         ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Dobrowolska , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2023 14:41:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie