Otwarte konkusy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2018 12:56:39

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

 

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

 

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

 

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

 

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

 

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Będzinie , ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin

Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

 

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2018 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.

30‑11‑2018 08:49:01

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r., poz. 2030 ze zm.) i art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacjom pozarządowym prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

2. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

3. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki

Fundacji Prawo Bliżej Ciebie, ul. Brzęczkowicka 10 lok. 9, 41-412 Mysłowice

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2019 10:28:52

Ogłoszenie

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na

realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach

organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego

udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie

Powiatu Będzińskiego

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2019 r.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez

kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej),przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy     ul. Jana Sączewskiego 6.

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2019 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji

pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2018 11:31:01

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2019 na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r., poz. 2030 ze zm.) i art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 r. , poz. 1300).

 

Celem konkursu jest powierzenie prowadzenia w Powiecie Będzińskim trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

1) punkt zlokalizowany na terenie gmin: Siewierz i Mierzęcice przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku nie powierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu przy ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.

2)  punkt zlokalizowany na terenie gmin: Psary i Sławków przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a w przypadku nie powierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.

3)  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki.

Lokal znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 6, w godzinach urzędowania lub przesyłką listowną. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego

28‑11‑2019 10:49:51

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. z 2017 r. poz 2030 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacjom pozarządowym prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

2. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

3. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki

Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑10‑2019 10:07:48

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U.  z 2019 r.  poz. 294 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.2) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.3)

Celem  konkursu  jest  powierzenie  prowadzenia  w Powiecie  Będzińskim  trzech  punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1) punkt  zlokalizowany  na  terenie  gmin:  Siewierz  i Mierzęcice  przeznaczony  na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa   obywatelskiego,   a w   przypadku   nie powierzenia   prowadzenia   tego   punktu   na  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie,  punkt  ten  przeznaczony  zostaje  na  prowadzenie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej, edukacji prawnej i mediacji. Lokal  znajduje  się  w budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  w Siewierzu  przy  ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.

2) punkt   zlokalizowany   na   terenie   gmin:  Sławków   i Psary   przeznaczony   na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa   obywatelskiego,   a w   przypadku   nie powierzenia   prowadzenia   tego   punktu   na  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej edukacji prawnej i mediacji. Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.

3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zlokalizowany na terenie gmin: Wojkowice i Bobrowniki. Lokal  znajduje się  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych  w Wojkowicach  przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu.

 

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. W 2020 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 5500 zł zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. Kwota dotacji na zadanie ma zostać wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy, według ustalonej kwoty bazowej na 2020 rok i ustalonego wskaźnika procentowego wymienionego w art. 20 ust. 1.

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizacja pozarządowa przedłoży kserokopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Śląskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem). Organizacja przedłoży informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji /zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 6, w godzinach urzędowania lub przesyłką listowną. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 roku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

30‑11‑2020 13:11:26

Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Będzińskiego

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 294) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) Zarząd Powiatu Będzińskiego powierza organizacji pozarządowej prowadzenie w Powiecie Będzińskim trzech punktów: dwa punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jeden punkt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizają nieodpłatnej mediacji:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin:  Siewierz i Mierzęcice

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

ul. Słowackiego 1,  42-600 Tarnowskie Góry

 

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Sławków i Psary

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

ul. Słowackiego 1,  42-600 Tarnowskie Góry

 

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji na terenie gminy Wojkowice oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Bobrowniki

          Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron"

         ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑10‑2020 10:53:03

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Będzińskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920)

I. Rodzaj zadania.

1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub  świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelski oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawne. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej "punktami" znajdują się w następujących miejscowościach na terenie Powiatu Będzińskiego:  
1)  punkt  zlokalizowany na terenie gmin: Siewierz i Mierzęcice przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w przypadku niepowierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Lokal znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu przy ulicy Kościuszki 15 oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 62A.
2) punkt zlokalizowany na terenie gmin: Sławków i Psary przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w przypadku niepowierzenia prowadzenia tego punktu na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, punkt ten przeznaczony zostaje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Lokal znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 4 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prasach przy ulicy Szkolnej 100.
3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji zlokalizowany na terenie gminy Wojkowice oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na terenie gminy Bobrowniki.
Lokal znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach przy ulicy Źrałków 1 oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ulicy Kościuszki 25c.

2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wojkowicach dyżury w środy będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 294), zwanej dalej ustawą.

 
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub art. 4 ust. 1 pkt 22a, które spełniają odpowiednio warunki opisane w pkt 2-3. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie w zależności od zakresu składanej ofert.

2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy i spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 4 ustawy.

3.O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy oraz  spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 3 ustawy.

4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
6. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 

III. Środki przeznaczone na realizację zadania.

1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 192 060 zł   (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym 11 880 zł ( słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
 

IV. Zasady przyznania dotacji.


1.  Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.1501).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych transzach.

3. Kwota dotacji przyznana organizacji pozarządowej nie może być większa niż przekazane środki dotacji od Wojewody Śląskiego.
 

V.  Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2021 roku.  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie         w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie,       z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).

2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Będzińskiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

4. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem Będzińskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 , 1a i 3 – 6b ustawy.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

6. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

8. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

9. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu będzińskiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.

10. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi  zawarł porozumienia     o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy,        o których mowa w art.11 ust. 6b ustawy. Przy ocenie oferty nie będą dodatkowo punktowane porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami wskazanymi do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

11. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

12.  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.    

VI. Termin oraz sposób składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 9 listopada 2020r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.

2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018. poz 2057).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R. W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMIN:...”:
1) SIEWIERZ I MIERZĘCICE
2) SŁAWKÓW I PSARY

3)  WOJKOWICE I BOBROWNIKI.

4. Do oferty należy załączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania  w imieniu oferenta (pełnomocnictwo)- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji (w tym klauzula" za zgodność z oryginałem " na kopii dokumentów),

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,

4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11  ust.3 pkt 2 lub art.11 ust.3a Ustawy,

5) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej ub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej i mediacji oraz jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1.1 ppkt d oraz § 3 ust. 1 pkt 1.2 ppkt d,

7) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających  możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej i mediacji,

8)  dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

9)  organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty poza dokumentami, o których mowa powyżej, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt. 2 Ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 Ustawy z oceną pozytywną.

4. Oferta wraz ze wszystkimi ww. dokumentami (kserokopie dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z wymaganym czytelnym podpisem osoby uprawnionej zgodnie
ze statutem i odpisem z KRS lub innego rejestru, ewidencji bądź innym uprawniającym dokumentem) musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych
w organizacji.

5. Każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną organizację. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę z odrębnym kompletem załączników.

6. Oferta złożona bez wymaganych załączników oraz nieprawidłowo wypełniona jest niekompletna
i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
9. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg
i protestów.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
2.  Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, przeprowadzonej na podstawie kart ocen.
3. Oceny formalnej ofert dokona Biuro Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego w Będzinie  po upływie terminu składania ofert.
4. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.
5.  Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

a)  kryteria oceny formalnej:
- czy ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
- czy ofertę złożono w zamkniętej kopercie opisanej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R. W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMIN:...”,
- czy ofertę złożył podmiot uprawniony,
- czy ofertę sporządzono na właściwym formularzu,
- czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu - wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
- czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- czy do oferty złożono aktualny odpis KRS lub innego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS,
- czy oferta spełnia warunki dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
- czy wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane oświadczenia oraz poprawnie wypełnione załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia,

b)  kryteria oceny merytorycznej:
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego - ocena do 5 pkt.,
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta - ocena do 5 pkt.,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania - ocena do 5 pkt.,
- ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pomoc społeczna członków - ocena do 5 pkt.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: http:// www.bip.powiat.bedzin.pl/ oraz na  stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ i zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6.

VIII . Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński.
1.  Zarząd Powiatu Będzińskiego realizował zadanie publiczne w latach 2019 i 2020 polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielaniu niepłatnego poradnictwa obywatelskiego. Suma środków pochodzących z dotacji celowej, przeznaczonych na realizację zadań wynosiła w roku 2019 i 2020 po 396 000 zł, co daje w skali dwóch lat 792 000 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację na rzecz organizacji pozarządowej w roku 2019 i 2020 w wysokości 384 120 zł.

IX.  POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;
2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
 3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o powierzenie realizacji zadania.
 4. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje Biuro Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego   w Będzin

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Fendrych
email: e.fendrych@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  20‑10‑2016 11:11:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  20‑10‑2016 11:11:52
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 13:27:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie