RODO


Wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Wspierania Dziecka
i Rodziny w Będzinie jest Pan Kamil Glücklich.

Adres poczty elektronicznej ustanowiony do kontaktu z inspektorem: inspektor@owdir.bedzin.pl

Inspektor ochrony danych osobowych udziela informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz informacji o zakresie działania organu, a także o prawach przysługujących osobom których dane są przez ten organ przetwarzane.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

I.

[Administrator danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: ADO) jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie (42-500 Będzin), ul. Ignacego Krasickiego 17.
 2. Użytkownicy mogą się kontaktować z ADO:
  1)  korespondencyjnie: na wskazany powyżej adres organu; 2)  przez elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie: /wspieranie/SkrytkaESP 3) telefonicznie: (32) 267-43-52.

II.

[Cele, podstawy prawne, okres retencji oraz obowiązek podania danych osobowych]

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez ADO zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Mogą również wystąpić przypadki, w których ADO zwróci się o wyrażenie zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na przetwarzanie danych osobowych
  w określonym celu i zakresie – w tym celu zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody. W sytuacji dobrowolności podania danych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. W tym przypadku osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Państwa (tzn.: na podstawie Państwa zgody lub – w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych - wyraźnej zgody), są podawane dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkować może np.: ograniczeniem form komunikacji lub niemożnością podjęcia przez ADO określonych działań. ADO każdorazowo informuje, o dobrowolności podania danych (poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji o dobrowolności podania wskazanych danych).
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 

III.

[Odbiorcy danych, przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych]

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dane osobowe mogą być również ujawniane innym podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu ADO – na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych usług na rzecz ADO np.: usług teleinformatycznych, usług prawnych/doradczych.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Poza tym dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. sąd, policja).
 4. ADO nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.

IV.

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa - każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: a) o celach przetwarzania, b) kategoriach danych osobowych, c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, d) o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, e) o prawie do żądania sprostowania, f) usuwania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu; przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne ADO może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
 3. do sprostowania (poprawiania) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli ADO nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania. Prawo do usunięcia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia  ich wykorzystywania, c) ADO nie potrzebuje już  tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczącą, do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec  przetwarzania – do czasu  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczącą, które dostarczyła ADO, oraz żądania przesłania tych danych innemu ADO, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią związanej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach ADO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas ADO dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów ADO, będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
 8. cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. Prawo to przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego - którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się (wykorzystując podane dane kontaktowe) z ADO
  i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. ADO poinformuje również czy w danym przypadku istnieje możliwość skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z jednego z powyższych praw.

V.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VI.

[Inspektor ochrony danych]

ADO wyznaczył Inspektora ochrony danych (zwanego dalej: IOD). Kontakt z IOD jest możliwy e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej:
inspektor@owdir.bedzin.pl albo poprzez adres korespondencyjny ADO z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez ADO, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

VII.

[Co oznacza skrót RODO]

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

 

Plik docx Klauzula Facebook
25‑11‑2021 16:30:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Mierzwa , w dniu:  25‑05‑2018 10:10:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sebastian Smyrkowski
email: sekretariat@owdir.bedzin.pl tel.:32/2674352
, w dniu:  25‑05‑2018 10:10:40
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2021 17:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie