Dane osobowe - klauzule


W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 

  I. Administrator  danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin

           

  II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

  III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. Dane Pani/Pan przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

  IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa,

  V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przezSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

  VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich oraz danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

  VII. Prawo do cofnięcia zgody

   1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

   2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana  danych do momentu jej wycofania.

  VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

    1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

        1. ustawowym,

        2. umownym,

        3. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

    2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

    3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

    4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

  X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Mazur , w dniu:  02‑12‑2019 15:50:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Mazur
email: smazur@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑12‑2019 15:50:36
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2019 00:17:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie