Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności zsoits.edu.pl

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 05.06.2024

Wstęp Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsoits.edu.pl Data publikacji: 01.09.2022 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r.

Status pod względem zgodności: 

Strona internetowa www. zsoits.edu.pl.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej

Dostępna strona

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności: zróżnicowana czcionka pod kątem koloru i wielkości, używanie w zapisach słów wersalików i kapitalików, podkreśleń, konturów, uwypukleń, indeksów.
 • Tekst formułowany jest graficznie z justowaniem lewostronnym („złamanie” wrażenia zbitej kostki tekstu)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności: Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-10

Metoda przygotowania oświadczenia:  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan   -  adres email sekretariat@zsoits.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 416 12; +48 721 144 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 42-470 Siewierz ul .Tadeusza Kościuszki 15
Tel.: 32 67 416 12; +48 721 144 111
Faks: brak
E-mailsekretariat@zsoits.edu.pl
Strona internetowawww.zsoits.edu.pl.pl
Dostępność architektoniczna:

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły- łatwa lokalizacja od strony jezdni, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się na dziedzińcu wewnętrznym i od strony Parkingu szkoły. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Szerokość skrzydła głównego ma 0,9 m, wysokość drzwi 2 m, wysokość progów nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry te pozwalają na przemieszczenie się nimi, przy otwarciu drugiego skrzydła osób z niepełnosprawnością. Warunków dostępności nie spełnia usytuowanie drzwi zewnętrznych – wysoki parter - dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych zamontowano poręcz. Wokół drzwi zewnętrznych zachowana jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnością poprzez  zachowanie przed i po wejściu przestrzeni manewrowej o wymiarach150×150 cm i większych. Drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem tych do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. W szkole jest dostępna jedna toaleta dla niepełnosprawnych, znajdująca się na parterze przy sali gimnastycznej. Drzwi do łazienki otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na pierwszym poziomie – na parterze budynku. Pomieszczenia szkolne posiadają etykiety informacyjne odnośnie przeznaczenia. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: Korytarze szkolne mają odpowiednią szerokość do poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością – wszystkie korytarze maja powyżej 2 m szerokości, co umożliwia swobodną komunikację dwukierunkową, w tym umożliwiającą minięcie się dwóch wózków. Korytarze posiadają właściwe naświetlenie – duże okna, nowe oświetlenie elektryczne dające światło o natężeniu oświetlenia na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) o wartości 300 lx w równomiernym rozmieszczeniu. Korytarze tworzą nawierzchnię równą, antypoślizgową. W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic. W ciągu komunikacyjnym wewnętrznym pomiędzy salą gimnastyczną a parterem szkoły znajduje się windy schodowa. W pozostałych ciągach komunikacyjnych brak windy schodowej. Zgodnie z normami bhp schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora usytuowany został na pierwszym poziomie szkoły – na parterze budynku, posiada etykiety informacyjne.

3. Dostosowanie inne (pochylnie, platformy, automatyczne, samoobsługowe informacje głosowe, pętle indukcyjne) – schody zewnętrzne i wewnętrzne bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej,  w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind. Brak zamontowanych samoobsługowych informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku szkoły zastosowano możliwe dostosowania typu: pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W szkole zastosowano poziome i pionowe znaki informacyjne odnośnie progów, schodów, dróg ewakuacyjnych. Umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły danego poziomu (schemat parteru, schemat I piętra i II piętra). Szkoła dysponuje drewnianą rampą podjazdową do tymczasowego zamontowania na schodach prowadzących do drzwi zewnętrznych najniżej usytuowanych nad poziomem drogi. Planuje się zakup specjalistycznej rampy metalowej.

4. Oznaczenia miejsc i sposobu korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Szkoła posiada wewnętrzny Parking. Parking szkoły ma wydzielone miejsce  przewidziane dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oznaczono znakami poziomym oraz pionowym typu D-18a. Znak zawiera piktogram znaku D-18a – na niebieskim tle duża, biała litera P, w prawym dolnym rogu biały schemat koperty, pod znakiem informacja słowna: „Parking, miejsce zastrzeżone”.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Osoba z niepełnosprawnością wymagająca pomocy psa asystującego ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym — (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w szkole – szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Stosuje się następujące rozwiązania: Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20 ) dyrektor szkoły  informuje, że: Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane: 1) osobiście, 2) przy udziale tłumacza, 3) przy udziale osoby przybranej, 4) w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy pomocy przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Będzinie. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna ), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać: 1) pisemnie, przesyłając zgłoszenie (nie stosuje się wzorów druków wniosków):

 • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II  w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zsoits.edu.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 67 416 12, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. 3) osobiście w siedzibie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II  w Siewierzu  ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz. 

7. Informacja o obsłudze z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Szkoła posiada na wyposażeniu translatory mowy Vesco. Umożliwiają one sprawne komunikowanie się z obcokrajowcami, którzy chcieliby zasięgnąć informacji w szkole.
Deklaracja poprawy dostępności.


W miarę możliwości będziemy poprawiać źle opracowane dokumenty tekstowe oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Informacja wytworzona przez:
Marta
email: mszczerba@zsoits.edu.pl
, w dniu:  10‑06‑2024 07:43:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta
email: mszczerba@zsoits.edu.pl
, w dniu:  10‑06‑2024 07:43:49
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2024 07:44:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive