Zostań rodziną zastępczą - rodziną nadziei


Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale bądź czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została rodzicom ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Wyróżnić można następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:

Rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca  w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim, nie będąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka oraz posiadająca świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza zawodowa – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim, nie będąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, posiadająca świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, która podpisała umowę  o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym:

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – gdzie umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 m-cy  (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 m-cy).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – jest przeznaczona dla dzieci wymagających dodatkowej opieki czy pielęgnacji. Trafiają tu dzieci z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi,  z dysfunkcjami, niedostosowane społecznie, jak również małoletnie matki ze swoimi dziećmi.

Rodzinny dom dziecka –  w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci  oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy (500+)

 

Szkolenia rodzin zastępczych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  •  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  •  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

     

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach  i kompetencjach centrum pomocy rodzinie.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy. Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji na rodzinę zastępczą.

Szkolenie prowadzone przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie  jest bezpłatne dla kandydatów na rodziców zastępczych. Koszty szkolenia ponosi w całości Powiat Będziński.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Ekiert , w dniu:  07‑05‑2009 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑05‑2009 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2017 10:46:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie