Regulamin organizacyjny


 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

„Ostoja” w Czeladzi  ul. Sikorskiego 5

 

 

 

Podstawy prawne:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. t.j. z 2013 poz. 182)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.        w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 z 2010 r. poz. 1586)

 

 

Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

 

§ 1

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja”    w Czeladzi, zwany dalej Domem, jest dziennym ośrodkiem wsparcia, o zasięgu powiatowym.
 2. Dom typu AB jest przeznaczony dla osób dorosłych, zwanych dalej Uczestnikami, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub upośledzenia umysłowego i innych sprzężonych zaburzeń (zwłaszcza neurologicznych), wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i/lub społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
 3. Z usług Domu mogą korzystać jedynie osoby nie uzależnione i nie stanowiące zagrożenia dla siebie i innych.
 4. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności Uczestników, niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia.

§ 2

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych do prowadzenia Powiatowi Będzińskiemu.
 2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.
 3. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Będzińskiego.

 

§ 3

 

 1. Dom świadczy usługi osobom, o których mowa w §1 ust.2 w ramach:
  1. treningu funkcjonowania w codziennym życiu poprzez:
   1. trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
   2. trening nauki higieny,
   3. trening kulinarny (przygotowanie posiłków, wspólne zakupy),
   4. trening umiejętności praktycznych,
   5. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - trening budżetowy;
  2. treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów poprzez:
   1. treningi umiejętności społecznych (trening: prowadzenia rozmowy, asertywności, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych),
  3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (biblioterapia, rekreacja, turystyka, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich   i kulturalnych) poprzez:
   1. arteterapię i terapię zajęciową (zajęcia: plastyczne, muzyczne, komputerowe, rękodzielnicze, krawieckie, ogrodnicze),
   2. terapię pedagogiczną (podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną),
   3. integrację ze środowiskiem lokalnym (wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.);
  4. poradnictwo psychologiczne;
  5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (poradnictwo socjalne);
  6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
  7. niezbędną opiekę i pomoc pielęgniarską poprzez:
   1. trening farmakologiczny (w tym - podawanie leków, informowanie     o ich działaniu i skutkach ubocznych),
   2. mierzenie podstawowych parametrów organizmu (ciśnienia krwi, poziomu cukru, temperatury, wagi ciała itp.),
   3. niezbędne działania pielęgnacyjne,
   4. edukację zdrowotną.
  8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacja – poprzez:
   1. relaksację,
   2. gimnastykę ogólnorozwojową,
   3. indywidualne ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych i sprzęcie rehabilitacyjnym,
   4. masaże i naświetlania (po zleceniu tych działań przez lekarza);
  9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (trening poszukiwania pracy).
 2. Usługi świadczone w Domu są odpłatne. Odpłatność miesięczną ustala się                  na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej.
 3. Dom umożliwia Uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy społecznej, a także – dodatkowo – w ramach treningu kulinarnego.
 4. Dom działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00.
 5. Dom spełnia standard usług, o którym mowa w § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

§ 4

 

 1. Przy przyjęciu osoby do Domu zbiera się od niej lub jej przedstawiciela ustawowego informacje (wywiad) określające zakres i poziom sprawności pozwalających jej na korzystanie z oferty Domu oraz jej stan psychiczny i fizyczny.
 2. Zespół Wspierająco-Aktywizujący Domu przy udziale osoby korzystającej z usług, jej rodziny lub opiekuna prawnego/faktycznego, opracowuje Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizujący, dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestnika.
 3. Zespół Wspierająco-Aktywizujący Domu dokonuje okresowej (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) oceny efektów realizacji Indywidualnego Planu, o którym mowa w § 13 ust. 2 z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

 

Zasady przyznawania świadczeń

 

§ 5

 

 1. Prawo do korzystania z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi mają osoby, które skierowano do uczestnictwa w zajęciach w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Skierowanie osoby do Domu wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie (z dołączonym zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia    i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją          o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada).
 3. Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Domu.
 4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 ustala się okres, na jaki przyznane zostało skierowanie oraz określa się wysokość opłaty za usługi świadczone w Domu.

 

 

Prawa i obowiązki  osób korzystających z usług Domu

 

§ 6

 

 1. Osoba korzystająca z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”               w Czeladzi ma prawo do:
  1. poszanowania godności osobistej,
  2. poszanowania własnej prywatności,
  3. indywidualnego traktowania,
  4. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów Domu,
  5. zgłaszania uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Domu Dyrektorowi i Pracownikom.

 

§ 7

 

 1. Osoba korzystająca z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”               w Czeladzi  ma obowiązek:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Domu,
  2. poszanowania godności osobistej innych osób oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i tolerancji,
  3. regularnego uczęszczania na zajęcia indywidualne i grupowe oraz współuczestniczenia w realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego,
  4. dbania o higienę osobistą,
  5. dbania o urządzenia i sprzęt w Domu,
  6. punktualnego uczestnictwa w zajęciach i posiłkach,
  7. noszenia obuwia zmiennego,
  8. uczestniczenia (w miarę swoich możliwości psychofizycznych)                       w wyznaczonych dyżurach (w jadalni, salach terapii, kąciku przyrodniczym),
  9. powiadamiania Pracowników Domu o wyjściu poza jego teren.
 2. W Domu obowiązuje zakaz przynoszenia i spożywania środków odurzających. Osoby będące pod ich wpływem nie będą wpuszczane na teren Domu.
 3. W Domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Uczestnik lub jego opiekun ma obowiązek powiadamiania Dyrektora Domu                   o planowanej nieobecności.

 

Organizacja Domu

 

§ 8

 

 1. Za właściwe i sprawne funkcjonowanie Domu odpowiada Dyrektor posiadający kwalifikacje zgodne z zapisami Ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dyrektor odpowiada za organizację pracy w Domu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich Pracowników.
 3. Wszyscy Pracownicy Domu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu.
 4. Do zakresu podstawowych obowiązków Dyrektora Domu należy:
  1. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
  2. promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,
  3. zapewnienie odpowiednich warunków BHP i p.poż.,
  4. kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
  5. analizowanie bieżących potrzeb Domu i planowanie budżetu,
  6. czynne uczestnictwo w organizowaniu pracy Działu Wspierająco-Aktywizującego,
  7. rozwiązywanie spraw spornych na terenie Domu,
  8. organizowanie szkoleń dla pracowników,
  9. sporządzanie sprawozdań z działalności Domu.

 

§ 9

 

Dyrektor ŚDS „Ostoja” systematycznie organizuje spotkania z rodzicami i opiekunami osób korzystających z usług, w celu przekazywania aktualnych, istotnych informacji o bieżącej działalności Domu oraz wysłuchania opinii, uwag i wniosków w sprawach Uczestników.

 

§ 10

 

 1. W Domu tworzy się następujące Działy:
  1. Wspierająco-Aktywizujący,
  2. Finansowo-Księgowy,
  3. Administarcyjno-Gospodarczy.
 2. W skład Działu Wspierająco-Aktywizującego wchodzą: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, technik fizjoterapii, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunowie.
 3. Do podstawowych zadań Działu Wspierająco-Aktywizującego należy:
  1. opracowywanie i realizacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego,
  2. dbanie o harmonijny rozwój psychospołeczny osób korzystających z usług Domu,
  3. sprawowanie stałej opieki i obserwacja stanu zdrowia Uczestników,
  4. bieżący kontakt z rodzinami i opiekunami prawnymi Uczestników,
  5. współpraca ze środowiskiem zewnętrznym i innymi instytucjami o podobnym charakterze działalności,
  6. prowadzenie stosownej dokumentacji,
  7. promocja zdrowia.
 4. W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzą: główna księgowa, księgowa-kasjer.
 5. Do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
  1. księgowanie dokumentów jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. prowadzenie sprawozdawczości,
  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  5. sporządzanie płac dla Pracowników Domu,
  6. sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS.
 6. W skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą: główny administrator, kierowca-konserwator, osoby sprzątające.
 7. Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
  1. opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych  i organizacyjnych Domu,
  2. prowadzenie korespondencji Domu,
  3. koordynacja środków transportu,
  4. nadzór techniczny i zabezpieczenie obiektu,
  5. dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń Domu,
  6. dbanie o ład i porządek w Domu.
 8. Szczegółowy zakres działania, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych Pracowników Domu zawarty jest w indywidualnych zakresach obowiązków służbowych.

 

§ 11

 

Pracownicy Domu współpracują z:

 1. rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi Uczestników,
 2. Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
 3. poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 4. powiatowym urzędem pracy,
 5. organizacjami pozarządowymi,
 6. kościołami i związkami wyznaniowymi,
 7. ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
 8. placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,
 9. innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej Uczestników.

 

§ 12

 

Dom prowadzi dokumentację, o której mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

Plik doc Regulamin organizacyjny
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  07‑05‑2009 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 10:25:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive