Statut ośrodka


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/338/2013

Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

„Ostoja” w Czeladzi

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, zwany dalej Domem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175  poz. 1362 z późn. zmianami),
  1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
   (Dz. U. 2011r. Nr 231 poz.1375 z późn. zmianami),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.        w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586),
  4. Innych obowiązujących aktów prawnych.

 

§ 2

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi jest jednostką budżetową realizującą zadania pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Będziński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Domu jest miasto Czeladź,  ul. Sikorskiego 5 .
 2. Dom używa pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób                   z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” 41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5           tel./fax 32/265-47-00.

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”

 

§ 4

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” jest ośrodkiem wsparcia dla osób              z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

 

§ 5

 

 1. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji  życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających  oraz integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne.
 2. Celem Domu jest:

1) przeciwdziałanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym,

2)  kształtowanie właściwych postaw społecznych.

 1. Do zadań Domu należy:
 1. podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  1. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia
   lub niepełnosprawności
 1. Dom realizuje swoje zadania poprzez:
  1. udział uczestników w indywidualnych lub zespołowych treningach samoobsługi i treningach umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Rozdział III

 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 6

 

 1. Domem kieruje i reprezentuje go w kontaktach zewnętrznych Dyrektor.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Będzińskiego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Domu, właściwą organizację, efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
 4. Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarządu Powiatu Będzińskiego.
 5. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 6. W razie nieobecności Dyrektora Domem kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora.

 

Rozdział IV

 

Gospodarka finansowa

 

§ 7

 

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Będzińskiego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia                                                            27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych.
 2. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Będzińskiego.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi uchwala Rada Powiatu Będzińskiego.
 2. Zmiany do Statutu uchwala się w trybie właściwym do jego nadania.
 3. Szczegółowy zakres działania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony
   przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

 

Plik doc Statut ośrodka
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  07‑05‑2009 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 10:19:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive