Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


Zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomoc prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Będzińskiego od dnia 18 marca 2020 roku

17‑03‑2020 13:57:14
Dokumenty:
Plik pdf wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
17‑03‑2020 14:09:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc klauzula informacyjna.doc
17‑03‑2020 14:09:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ANKIETA.pdf
18‑03‑2020 10:12:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 20_2020.pdf
18‑03‑2020 10:33:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad przyznawania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w drodze otwartych konkursów ofert”

04‑10‑2019 10:33:23
Uchwała w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad przyznawania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, dotacji na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lubnieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w drodze otwartych konkursów ofert”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego

04‑10‑2019 10:30:21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na
terenie Powiatu Będzińskiego
Na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.1) ) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.2) ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.3) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu
Będzińskiego.
2. Na realizację zadania przeznaczyć kwotę w wysokości 202 968,00 zł.
§ 2. Zatwierdzić treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku
2020 na terenie Powiatu Będzińskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieścić na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Będzinie pod adresem: http:// www.bip.powiat.bedzin.pl/ oraz na stronie internetowej: www. powiat.bedzin.pl/.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Będzińskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego

20‑09‑2019 09:23:39

Zarząd Powiatu Będzińskiego
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach
organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.
2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego
udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie
Powiatu Będzińskiego
3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.
4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2019 r.
5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez
kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej),
przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin Zgłoszenia można
składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy
ul. Jana Sączewskiego 6
7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2019 r. Za termin złożenia oferty
uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 778 78 84. Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie npp bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nieodpłatna pomoc prawna

07‑01‑2019 09:18:31

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 778 78 84. Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie npp bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

04‑01‑2019 13:49:18

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 778 78 84. Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie npp bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑01‑2019 13:48:21

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 778 78 84. Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie npp bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑01‑2019 13:42:42

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 778 78 84. Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie npp bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Dobrowolska , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  12‑01‑2016 10:19:37
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2020 10:10:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive