Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji


INFORMACJA OGÓLNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W BĘDZINIE

WYDZIAŁ GEODEZJI

 

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie jest  Starosta Będziński. Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Będzinie znajduje się przy ul.Jana Sączewskiego 6,  42-500 Będzin, telefon: +48 32 368 07 00; + 48 32 368 07 50; e-mail:  powiat@powiat.bedzin.pl; adres WWW: www.powiat.bedzin.pl, www.bip.powiat.bedzin.pl

 

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Bartłomieja Czauderna, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.bedzin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu w Będzinie określonych przepisami prawaw szczególności określonych:

  • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawą z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy,
  • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

w celu realizacji przysługujących Starostwu uprawnień, bądź spełnienia przez Starostwo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego. Mogą to być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które  wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. W przypadkuprojektów–umowy o dofinansowaniezawartejmiędzybeneficjentem,aokreślonąinstytucją - dane osobowe będą przechowywane przez czas trwałości danegoprojektuikoniecznościzachowaniadokumentacjiprojektudocelów kontrolnych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami prawa

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do wycofania zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Źródła danych.

Pani/Pana dane są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności od podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana może być wymogiem ustawowym lub umownym.

1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO .

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  05‑07‑2018 15:09:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mirska , w dniu:  05‑07‑2018 15:09:44
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2022 08:12:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie