Zakres rzeczowy referatu


Referat Ewidencji Gruntów.

Referatem kieruje Kierownik Referatu.
 

Do zakresu rzeczowego Referatu Ewidencji Gruntów należy:

1) Realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.

2) Podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych do wdrożenia ewidencji gruntu i budynków (katastru).

3) Prowadzenie, aktualizacja oraz administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w zakresie części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

4) Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

5) Modernizacja ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków i lokali.

6) Aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dla organu dokumenty i materiały źródłowe.

7) Przetwarzanie do postaci elektronicznej dokumentów uzasadniających wpisów do operatu ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności: aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądu.

8) Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego lub wzywanie do dostarczania dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

9) Zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych:

a) właściwych organów podatkowych - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatku,

b) wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych ,

c) właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej - w wypadku zmian adresowych i budynkowych,

d) właściwych podmiotów ewidencyjnych - w przypadku zmian dokonanych w trybie czynności materialno-technicznych,

e) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy granicy tych powiatów.

10) Współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:

a) planowania przestrzennego,

b) wymiaru podatków i świadczeń,

c) statystyki publicznej,

d) gospodarki nieruchomościami,

e) oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych.

11) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

12) Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

13) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmującym zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków (w części opisowej), rejestru cen i wartości nieruchomości.

14) Obsługa różnych instytucji, urzędów, osób fizycznych i prawnych, jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez ich merytoryczne rozpatrzenie.

15) Wydawanie licencji na udostępniane dane wraz z sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty.

16) Weryfikacja przesłanych przez służby finansowe Starostwa wyciągów bankowych dotyczących wpłat za udostępniane informacje.

17) Sporządzanie i wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz reprodukcji w zakresie map ewidencyjnych i zasadniczych.

18) Uwierzytelnianie komputerowych wydruków i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków przez opatrzenie stosowną klauzulą.

19) Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem działalności jest udzielanie szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczącej problematyki geodezyjnej w zakresie rodzajów i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawniania tych praw w księgach wieczystych.

20) Pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji.

21) Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

22) Prowadzenie postępowań w zakresie wymiany i scalania gruntów.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Zięba
email: mzieba@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑07‑2009 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2017 12:24:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie