GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW


Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
  w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwanym poniżej „rozporządzeniem”);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II Sposoby przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów może być przeprowadzona z urzędu (w szczególnych przypadkach opisanych w rozporządzeniu) lub na wniosek właściciela nieruchomości.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem:  https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/15379588

 

Wnioski  można składać na 4 sposoby:

 • Skorzystać z aplikacji i.wniosek dostępnej pod adresem: https://ikonto.powiat.bedzin.pl/#/login?origin=iwniosek.
 • Pobrać wniosek, wypełnić elektronicznie i wysłać poprzez platformę ePUAP.
 • Pobrać wniosek, wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą.
 • Przyjść do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, II piętro pokój 225.

Uwaga!

Wnioski wysyłana na adres e-mail nie będą rozpatrywane (art. 63 Kpa).

 

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek, który podpisany jest przez wszystkich właścicieli (reprezentantów osób prawnych);
 • Wniosek musi zawierać uzasadnienie np. trwała zmiana sposobu użytkowania gruntów (np. z „R”-grunty orne na „Ł”- łąki trwałe czy „Ps” - pastwisko), zalesienie gruntów rolnych, przeprowadzenie rekultywacji;
 • Oryginalne potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzjiw wysokości 10 zł dokonane na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie nr 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106;
 • W przypadku wprowadzenia bądź usunięcia użytku las (symbol „Ls”) do wniosku należy załączyć: odpis aktualnego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu albo inną decyzję potwierdzającą możliwość zmiany;
 • W przypadku gdy klasyfikacją miałaby być objęta części działki /działek, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem, którego dotyczy wniosek;
 • Pełnomocnictwo - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

 

3. Załatwienie sprawy

 • Analiza złożonego wniosku i załączników;
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego lub wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania;
 • Wyłonienie klasyfikatora w trybie zapytania ofertowego. Przy wyborze klasyfikatora organ weryfikuje doświadczenie i kwalifikacje kandydata na klasyfikatora oraz wybiera najkorzystniejszą ofertę;
 • Podpisanie  umowy i wydanie upoważnienie dla klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych;
 • Wydanie postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania za sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby postępowania zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Postanowienie zawierać będzie określoną wysokość pokrycie kosztów postępowania oraz termin
  i sposób jej uiszczania.

Zadania upoważnionego przez starostę klasyfikatora:

 1. analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny
  i kartograficzny;
 2. przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
 3. sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji.

Zadania organu:

Po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 1. rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
 2. wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji lub odmowie ustalenia klasyfikacji, od której służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
  w Katowicach za pośrednictwem Starosty Będzińskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
 3. aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów następuje.

Klasyfikator jest zobowiązany w trakcie trwania całego postępowania administracyjnego do złożenia stosownych wyjaśnień na wniosek organu, wsparcie merytoryczne w rozstrzyganiu zastrzeżeń, udziału w rozprawach administracyjnych.

III Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z terminami zawartymi w art. 35 Kpa.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zawiadomi strony odrębnym pismem, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

IV Miejsce załatwienia spraw

Wydział Geodezji - Referat Ewidencji Gruntów - pokój 205

tel. 032/ 36 80 761, 762, 763

 

V Pouczenie

 1. Obowiązek wykazania, że żądanie jest uzasadnione spoczywa na Wnioskodawcy.
 2. Koszty wynikające z powołania biegłego do ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości pokrywa Wnioskodawca.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała , w dniu:  15‑01‑2024 13:28:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  15‑01‑2024 13:28:25
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2024 16:16:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie