ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II w Siewierzu


REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2020/2021

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

I.  ZASADY OGÓLNE:

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację        w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu,  ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 3. W roku szkolnym 2020/21 planowany jest nabór do klas pierwszych w liczbie:
 1 (jedna) klasa Technikum w Siewierzu, kształcenie w zawodzie technik logistyk
 2 (dwie) klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu, o różnych profilach 

 

 1. Kl. I A – TECHNIKUM LOGISTYCZNE – Technik LOGISTYK 

———————————————–

1. Kl. I a –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa HUMANISTYCZNA

2. Kl. I b –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa BIOLOGICZNO – CHEMICZNA 

II. ZASADY  SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI :

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Siewierzu przyjmowani są kandydaci, którzy:

-        posiadają Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz Zaświadczenie wydane przez OKE odnośnie wyników egzaminu zewnętrznego po klasie VIII szkoły podstawowej.

 

TECHNIKUM   LOGISTYCZNE:

Kl. I A –  Technik LOGISTYK

- Technikum Logistyczne  przygotowuje do zawodu  poszukiwanego na  rynku pracy- logistycy tworzą tzw. średnią kadrę techniczna, zarządzającą.

-  Do Technikum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie             o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Badania przeprowadzane są bezpłatnie            na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Terminy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole organ prowadzący powołuje kolejną klasę lub zwiększa liczebność uczniów w klasie.

-Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

- Uczniowie, którzy nie uczestniczą w systemie naboru elektronicznego przynoszą oryginały świadectw bezpośrednio do Sekretariatu szkoły.

- Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna, jej zadania określone zostały  w cz. V tego Regulaminu.

-Przedmioty punktowane podczas rekrutacji przedstawia część  III. KRYTERIA REKRUTACJI.

Uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone, które deklaruje podczas rekrutacji – Terminy określa  cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • KL. I a– HUMANISTYCZNA 

- Nauka  w klasie Humanistycznej przygotuje do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub innych o zbliżonym kierunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji są określone w części III tego Regulaminu (cz. III Kryteria Rekrutacji)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • historia,
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia:

 język  angielski, j. polski lub inne wybrane przez uczniów zamiast podanych.

Wyboru rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji – Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

          KL. I b – BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

- Nauka  w klasie BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ przygotuje do studiów medycznych oraz politechnicznych, inżynieryjnych o kierunku zgodnym z zainteresowaniami, np. budownictwo, energetyka, elektronika, informatyka, mechanika i in.).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji określa część III tego Regulaminu (cz.III Kryteria Rekrutacji).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia, biologia,
 • do wyboru jeden spośród przedmiotów: matematyka, j. angielski, geografia, lub wybrane inne zamiast podanych.

Wyboru rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji – Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

   III. KRYTERIA REKRUTACJI:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) z przedmiotów

a)      język polski,

c)      matematyka,

mnoży się przez 0,3

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

b) języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia  ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym               przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 7pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w cz. B. pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej,  przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych                     do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                      w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1739).

 

IV. TERMINY postępowania rekrutacyjnego po VIII klasie SZKOŁY PODSTAWOWEJ

do Technikum  i Liceum Ogólnokształcącego - uwzgledniono  Nowe terminy

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin w postęp.   

  uzupełniającym

ZOSTAŁY ZNIESIONE

Rodzaj czynności

od 15 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r.do godz. 15.00 -------------        Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu w systemie rekrutacji elektronicznej naboru lub w Sekretariacie szkoły.
od 26 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 -----------       Uzupełnienie Wniosku -  Dostarczenie do Sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty ;Wydanie deklaracji                   dla uczniów LO i Technikum odnośnie wyboru przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym.

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31lipca2020r.

-------------- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Logistycznego lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.
od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 ------------ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje  oraz Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020

------------
 • Wydanie dla kandydatów zakwalifikowanych             do Technikum Logistycznego skierowania                   na badania lekarskie medycyny pracy.
do 11 sierpnia 2020 ----------- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych               pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

12 sierpnia 2020

 

 

 

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

--------------

 

 

 

 

 

-----------

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18. 08. 2020 r. do g. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25.09. 2020r.

 

Rodzaj czynności cd.

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 V. WARUNKI  REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH            im. Jana Pawła II w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania jej członków.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych               do liceum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oryginału świadectwa egzaminu po kl. VIII szkoły podstawowej z OKE oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu może też za ucznia donieść oryginały w/w dokumentów.
 2. W rekrutacji do TECHNIKUM lub LICEUM w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone                        w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,                               w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,                     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w rekrutacji.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH               w Siewierzu odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2020 r.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 1. Terminy Rekrutacji Śląskiego Kuratora Oświaty sygn. pisma WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 lutego 2020 r.

Zmian w TERMINACH  dokonano:

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Horbatowska
email: ehorbatowska@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  06‑05‑2009 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2019 08:17:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive